1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

 

3. Q.C 밸브 설치

 

 

 

4. 스프링클러 설치

 

 

 

5. 물탱크 설치

 

 

 

6. 기계실 코아작업

 

 

 

7. 가압펌프 설치

 

 

 

8. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

 

9. 스프링클러 작동

 

 

 

10. 이동식 스프링클러 작동

 

 

 

11. 스프링클러 작동 동영상

 

 

 

 

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경기도 고양시 일산서구 대화동 | 일산대진고등학교
도움말 Daum 지도

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com