1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

3. Q.C 밸브 설치

 

 

4. 전자밸브 설치

 

 

5. DECODER 설치

 

 

6. 드레인밸브 설치

 

7. 여과기 설치

 

 

 

8. 가압펌프 설치

 

 

9. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

10. 점적관수 작동

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com