1. PE PIPE 부설

 

 

 

 

2. 닥타일 새들티& 스윙조인트 설치

 

 

 

 

3. 스프링클러 설치

 

 

 

 

4. 스프링클러 설치(잔디식재용)

 

 

 

 

5. Q.C 밸브 설치

 

 

 

 

6. DRAIN 밸브 설치

 

 

 

 

7. 물탱크 및 간이기계실 설치

 

 

 

 

8. 인입라인 전자밸브 설치

 

 

 

 

9. 부스터펌프 설치

 

 

 

 

10. 간이기계실 설치

 

 

 

 

11. 스프링클러 작동 (각도조절)

 

 

 

 

12. 스프링클러 작동(전회전-잔디식재용)

 

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경기도 여주시 산북면 | 산북면체육공원
도움말 Daum 지도

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com