1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

 

 

2. 스프링클러 설치

 

 

 

 

3. Q.C 밸브 설치

 

 

 

 

4. 드레인밸브 설치

 

 

 

 

5. 보호테이프 부설

 

 

 

 

6. 가압펌프 설치

 

 

 

 

7. 간이기계실 및 컨트롤러 판넬 설치

 

 

 

 

8. 레인센서 설치

 

 

 

 

9. 물탱크 인입라인 설치

 

 

 

 

10. 물탱크 설치

 

 

 

 

11. 스프링클러 작동

 

 

 

 

12. 스프링클러 작동(2)

 

 

 

 

13. 이동식 스프링클러 작동

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경상남도 남해군 남해읍 | 남해초등학교
도움말 Daum 지도

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com