1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

3. Q.C 밸브 설치

 

 

4. 에어밸브 설치

 

 

5. 드레인밸브 설치

 

 

6. 전자밸브 설치

 

 

7. 여과기(FILTER) 설치

 

 

8. 인라인드립(점적관수) 설치

 

 

9. 라인플러쉬 밸브 & 버큠브레이크 설치

 

 

10. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

11. 레인센서 설치

 

 

12. 인라인드립(점적관수) 작동

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com