1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

3. 차단밸브(제수변) 설치

 

 

4. Q.C 밸브 설치

 

 

5. POP-UP SPRINKLER 설치

 

 

6. 에어밸브 설치

 

 

7. 드레인밸브 설치

 

 

8. 자동제어 컨트롤러 & 레인센서 설치

 

 

9. 가압펌프 설치

 

 

10. POP-UP SPRINKLER (LVZR ) 작동

 

 

11. POP-UP SPRINKLER (RVR_잔디식재용) 작동

 

 

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com