1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

2. 관보호 테이프 부설

 

3. 차단밸브 설치

 

4. 스프링클러 설치

 

5. 에어밸브 설치

 

6. 드레인밸브 설치

 

7. 전자밸브 설치

 

8. 자동제어 컨트롤러 설치

 

9. 스프링클러 작동

 

10. 스프링클러 작동

 

11. 포거 설치 및 작동

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com