1. PE PIPE 융착 접합 작업

 

 

2. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

3. 관보호 테이프 부설

 

 

4. Q.C 밸브 설치

 

 

5. 에어밸브 설치

 

 

6. 차단밸브(제수변) 설치

 

 

7. 드레인밸브 설치

 

 

8. 스프링클러 설치

 

 

9. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

10. 레인센서 설치

 

 

11. 스프링클러 작동(LVZR)

 

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com