1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

3. 전자밸브 설치

 

 

4. 스프링클러 설치

 

 

5. 밸브보호박스 설치

 

 

6. 드레인밸브 설치

 

 

7. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

8. 레인센서 설치

 

 

9. 스프링클러 작동

 

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com