1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

2. 인입라인 분기작업

 

 

3. 스프링클러 설치

 

 

4. 전자밸브 및 드레인밸브 설치

 

 

5. 에어밸브 설치

 

 

6. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

7. 스프링클러 작동

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com