1. PE PIPE 및 전선관 부설

2. 관보호 테이프 부설

 

3. Q.C 밸브 설치

 

4. 스프링클러 설치

 

5. 드레인밸브 설치

6. 가압펌프 및 에어밸브 설치

 

 

7. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

8. 물탱크 설치

 

 

9. 간이기계실 설치

 

10. 스프링클러 작동

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com