1. PE PIPE 부설

 

 

2. Q.C 밸브 설치

 

 

3. 에어밸브 설치

 

 

4. 드레인밸브 설치

 

 

5. 전자밸브 및 여과기 설치

 

 

6. ROOT WATERING 설치

 

 

7. 인라인드립 설치

 

 

8. 자동제어 컨트롤러 설치

9. 레인센서 설치

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com