1. PE PIPE 융착 접합 작업

 

 

2. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

3. 관보호 테이프 부설

 

 

4. Q.C 밸브 설치

 

 

5. 스프링클러 설치

 

 

6. 에어밸브 설치

 

 

7. 드레인밸브 설치

 

 

8. 차단밸브(제수변) 설치

 

 

9. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

10. 가압펌프 설치

 

 

11. 자동인입밸브 설치

 

 

12. 스프링클러 작동(LVZR)

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com