1. PE PIPE 융착 접합 작업

 

 

2. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

3. 관보호 테이프 부설

 

 

4. Q.C 밸브 설치

 

 

5. 에어밸브 설치

 

 

6. 드레인밸브 설치

 

7. 차단밸브(제수변) 설치

 

 

8. POP-UP SPRINKLER 설치 (LVZR_각도조절)

 

 

9. POP-UP SPRINKLER 설치 (RVR_전회전, 잔디식재용)

 

 

10. 자동제어 컨트롤러 설치

11. 레인센서 설치

 

 

12. POP-UP SPRINKLER 작동 (LVZR_각도조절)

 

 

13. POP-UP SPRINKLER 작동 (RVR_전회전, 잔디식재용)

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com