1. PE PIPE 및 전선관 부설

 

 

2. 관보호 테이프 부설

 

 

3. 차단밸브(제수변) 설치

 

 

4. Q.C 밸브 설치

 

 

5. POP-UP SPRINKLER 설치

 

 

6. 에어밸브 설치

 

 

7. 드레인밸브 설치

 

 

8. 자동인입밸브 설치

 

 

9. 가압펌프 설치

 

 

10. 자동제어 컨트롤러 설치

 

 

11. 간이기계실 및 물탱크 설치

 

 

12. 스프링클러 작동(LVZR)

 

 

 

 

 

Comment


Blog is powered by DAUM / designed by GoldenTreeMall.com